Từ thực tiễn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở nước ta trong những năm qua đã khẳng định vị trí, vai trò và giá trị của của hương ước, quy ước đối với việc quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư, góp phần điều chỉnh, giải quyết các mối quan hệ cụ thể của thôn, làng, ấp, bản mà pháp luật chưa điều chỉnh; đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; gìn giữ, phát huy truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư ở cơ sở; phát huy và mở rộng dân chủ ở cơ sở, chứng minh sự tồn tại bất diệt của nó trong đời sống xã hội. Nhằm phát huy hiệu quả vai trò của hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư, đồng thời phát huy các nguồn lực xã hội để góp phần đưa các quy định của hương ước, quy ước vào thực tiễn đời sống xã hội, tránh tình trạng khô cứng, hành chính hóa mà vẫn đáp ứng những nhu cầu thiết thực của người dân.

Từ thực tiễn cùng định hướng của Nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong giai đoạn mới, để hương ước, quy ước thực sự có hiệu quả ở sở sở, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa  chúng ta cần phải có một hệ thống giải pháp căn bản.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.