Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ ngày 18 đến 24-1, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, diễn ra triển lãm mang tên “Đảng ta thật là vĩ đại”.

Hình ảnh trưng bày tại triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại”.

Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” là tổ hợp nhiều trưng bày, triển lãm hấp dẫn, trong đó trung tâm là triển lãm ảnh và tư liệu về quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu qua từng giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển của cách mạng Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Cùng với đó, triển lãm tổ chức nhiều khu trưng bày theo chủ đề riêng, như: “Những đóng góp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”; “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”; sách, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam; tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam…

Triển lãm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước, những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Triển lãm cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, lan tỏa niềm tin yêu, tự hào về Tổ quốc Việt Nam, Đảng và Bác Hồ trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại”, có nhiều chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng và Bác Hồ vĩ đại.

Theo báo Hà Nội mới

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.